Project Description

Fv. 226 G/S-veg x E16 til Begna Bruk

Byggeplassadresse: Begnavegen, 2937 Begna
Oppdragsgiver: Statens vegvesen
Oppstart: Juni 2018

Det skal bygges ca. 2 km med ny gang- og sykkelveg langs Begnavegen i Begnadalen.
Arbeidet vil bestå av oppbygging av vegfylling.

ANDRE PROSJEKTER