OM BRØDRENE DOKKEN AS

Brødrene Dokken AS er et maskinentreprenør-firma med opphav fra Reinli i Valdres. Bedriften ble etablert i 1982, i 2004 ble bedriften organisert som aksjeselskap og i 2012 gjennomgikk bedriften en omorganisering der det blant annet ble etablert to søsterselskap, Dokken Anleggsmaskiner AS og Dokken Eiendomsutvikling AS. Hele konsernet driftes i dag fra Bagn i Valdres. Brødrene Dokken utfører alle typer grunnarbeider over hele Østlandet med hovedfokus i Valdres og det sentrale Østlandsområdet.

Vår kundekrets består av alt fra privatpersoner, andre bedrifter i privat næringsliv og stat/kommune. Bedriften har de siste årene utført en rekke prosjekter med bredt omfang også inkludert store utbygginger av veiprosjekter. Våre prosjekter administreres lokalt for hvert enkelt prosjekt og vi har stort sett egen brakkerigg der prosjektledelsen er stasjonert. Ellers administreres bedriften fra vårt hovedkontor i Bagn. Helse Miljø og Sikkerhet er alltid i hovedfokus.

Det er en selvfølge at Brødrene Dokken skal være en trygg og god arbeidsplass for alle medarbeidere i bedriften. Vi mener at et trygt og positivt arbeidsmiljø stimulerer til gode resultater i tillegg til mindre sykefravær. Brødrene Dokken ønsker også at hver enkelt ansatt skal få utvikle seg på det man er god til og ønsker å bli bedre i. Med dette ønsker bedriften å utnytte de samlede ressursene på en best mulig måte og skape en stimulerende og spennende arbeidsplass samt et fortrinn i markedet.

ÅPENHETSLOVEN – ETISKE RETNINGSLINJER

Prop.150 Åpenhetsloven trådte i kraft 01.07.2022, og har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Brødrene Dokken AS er en mellomstor virksomhet med ca 70 fast ansatte. Vi er maskinentreprenører i anleggsbransjen og levere våre produkter (tjenester) kun i det norske markedet. Vi er en oversiktlig virksomhet, enhetlig kultur, og lav andel av innkjøpte produkter i forbindelse med våre tjenester.

Brødrene Dokken AS skal opptre i tråd med lover og normer lokalt, og retningslinjene skal være basert på åpenhetsloven og OECDs retningslinjer. Dette skal omfatte hele virksomheten, leverandørkjeden og alle forretningspartnerne våre. Virksomheten vår skal vurdere, forebygge og håndtere brudd på menneskerettigheter og arbeidsrettigheter, miljøskader og bestikkelser som følge av egen virksomhet, hos leverandører og andre forretningsforbindelser. Vi skal respektere menneskerettighetene, forebygge risiko for brudd og håndtere faktiske brudd på menneskerettighetene i egen virksomhet og i leveransekjeden gjennom aktsomhetsvurdering.

Disse retningslinjer og planer for aktsomhetsvurdering skal forankres i ledelse og styret, de skal behandles og vedtas som en egen styresak. Vedtaket skal protokollføres eller som ett møtereferat. Loven skal forankres fra ledelse og styret og dette skal kommuniseres og innarbeides nedover i hele organisasjonen.

Vi foretar en aktsomhetsvurdering for å kartlegge, forebygge og begrense faktiske og mulige negative konsekvenser, og skal gjøre rede for hvordan disse konsekvensene håndteres. Innhold og omfang av aktsomhetsvurderingen avhenger av den konkrete situasjon, og er tilpasset størrelsen på prosjektet, der det generelle risikonivået er knyttet til hvert enkelt prosjekt.

MÅLSETNING

Bedriften har siden 1982 hatt som målsetning å utføre god kvalitet og levere gode og gjennomtenkte løsninger som gagner prosjektet som helhet. Dette regnes som det største konkurransefortrinnet til Brødrene Dokken. Vi oppnår dette gjennom å være løsningsorienterte, både ved prosjektering, generell planlegging/gjennomføring og når utfordringer oppstår. Ved kontinuerlig fokus på dette gir det bedriften evnen til å finne løsninger som gir både økonomiske og kvalitetsmessige fortrinn for prosjektene. Denne tankegangen er innprentet i arbeidsmoralen i Brødrene Dokken, og gode løsninger belønnes derfor alltid.

Vi mener videre at det er godt samarbeid og samhandling mellom alle ledd som er nøkkelen for å løse prosjektene på best mulig måte. Vi ønsker gjerne å delta i løsningsprosessen i stedet for å delegere ansvaret over på andre, nettopp dette gjør oss til en behagelig og ettertraktet samarbeidspartner. Brødrene Dokken legger også vekt på å komme raskt i gang med bruk av mye maskiner og mannskap i de prosjekter det lar seg gjøre. Vi har erfart at dette gir et godt grunnlag for at prosjektene skal bli vellykket og at det i tillegg er behagelig for våre byggherrer. Dette regnes også som et av de viktigste konkurransefortrinnene til bedriften.

Summen av disse elementene, blant andre, har gitt bedriften en stabil og trygg vekst så vel som et godt grunnlag for fremtiden. Brødrene Dokken har fokus på ansettelse av dyktige medarbeidere som bidrar til å oppnå bedriftens mål i alle ledd. Det er derfor med stolthet at bedriften gang etter gang overleverer prosjekter både med økonomiske og kvalitetsmessig gode resultater for våre byggherrer. Brødrene Dokken er med grunnlag i dette en populær og ettertraktet samarbeidspartner innenfor de markeder bedriften opererer i. Det er også derfor at våre oppdragsgivere ønsker gjentagende samarbeid med Brødrene Dokken i prosjekt etter prosjekt.

ERFARINGER OG REFERANSER

Brødrene Dokken har opp gjennom årene etablert en bred og omfangsrik referanseliste over gjennomførte prosjekter. Blant annet kan nevnes bred og god erfaring fra særlig Vann- og Avløps-ledninger, Bygging – Rehabilitering og Vedlikehold av veger/gang- sykkelveger og Utarbeidelse av tomter i alle typer og størrelser, samt grøntareal og utomhus.

Bedriften har stor erfaring på administrasjon så vel som utførelse av alle typer oppdrag og setter stor lit til sine Prosjekt- og Anleggs-ledere. Det er stort fokus på at kompetansen som de ansatte innesitter er det viktigste elementet for vellykkede prosjekter. Dette resulterer i at Brødrene Dokken legger vekt på at medarbeidere skal trives og at de skal bli i bedriften så lenge som mulig.

Det forsøkes også stadig å knytte til seg personer med gode kvalifikasjoner og egenskaper som kan bidra positivt i Brødrene Dokken sin hverdag. Vi mener at en stabil arbeidsstokk gir god kontinuitet i våre systemer og kvalitetskrav. Vi mener også at dette er mulig å gjennomføre fordi bedriften er oversiktlig store i omfang og har hatt en jevn og sunn vekst opp gjennom mange år.

GJENNOMFØRING

Brødrene Dokken legger vekt på å være innovative og har derfor en moderne maskinpark. Vi ønsker hele tiden å ligge i forkant av utviklingen og mener at kontinuerlig forbedring er noe som alltid skal vektlegges.

Generelt har Brødrene Dokken en bra, utfyllende og solid maskinpark. Vi har blant annet egen maskintransport, noe som gjør oss fleksible med tanke på flytting av maskiner og utstyr til tidspunkt og

timing som gagner det beste for respektive prosjekt. Bedriften har også eget knuse- o sorterings-utstyr som gjør det mulig for oss å drive prosjektene på best mulig ressursbesparende og miljømessig måte.