Om oss

Brødrene Dokken er et solid og veletablert anleggsentreprenørselskap fra Bagn i Valdres. Fra oppstarten i 1982 har bedriften vokst jevnt og trygt, og er i dag en betydelig aktør innenfor både samferdsel, infrastruktur og boligutvikling. I tillegg har veksten gitt ringvirkninger til konsernet, som i dag består av Brødrene Dokken, Dokken Eiendomsutvikling, Dokken Anleggsmaskiner, Valdres Eiendom og Bagn Auto.

Ansatte i Brødrene Dokken forran kontoret i Bagn
Mange av våre dyktige kollegaer samlet ved kontoret i Bagn
Bilde knyttet til Om oss

Om oss

Brødrene Dokken er et solid og veletablert anleggsentreprenørselskap fra Bagn i Valdres. Fra oppstarten i 1982 har bedriften vokst jevnt og trygt og er i dag en betydelig aktør innenfor både samferdsel, infrastruktur og boligutvikling.

Fra oppstarten i 1982 har selskapet påtatt seg stadig større, mer komplekse og mer ansvarsfulle oppdrag i takt med veksten og kompetansenivået.

Veksten har gitt ringvirkninger til konsernet, som i dag består av Brødrene Dokken, Dokken Eiendomsutvikling, Dokken Anleggsmaskiner, Valdres Eiendom og Bagn Auto.

Konsernet driftes i dag fra Bagn i Valdres.

Vår kundekrets er i hovedsak offentlige aktører og privat næringsliv. Bedriften har i økende grad stadig større andel av samspill- og totalentrepriser mot tidligere da hovedvekten var utførselsentrepriser. Brødrene Dokken utfører alle typer grunnarbeider over hele Østlandet.

Våre prosjekter administreres lokalt for hvert enkelt prosjekt og vi har stort sett egen brakkerigg der prosjektledelsen er stasjonert.

Helse miljø og sikkerhet er alltid i hovedfokus. Det er en selvfølge at Brødrene Dokken skal være en trygg og god arbeidsplass for alle som involvert i våre prosjekter. Vi mener at et trygt og positivt arbeidsmiljø stimulerer til gode resultater i tillegg til mindre sykefravær. Brødrene Dokken ønsker også at hver enkelt ansatt skal få utvikle seg på det man er god til og ønsker å bli bedre i. Med dette ønsker bedriften å utnytte de samlede ressursene på en best mulig måte og skape en stimulerende og spennende arbeidsplass samt et fortrinn i markedet.

Bilde knyttet til Målsetning

Målsetning

Bedriften har siden 1982 hatt som målsetning å utføre god kvalitet og levere gode og gjennomtenkte løsninger som gagner prosjektet som helhet, dette regnes som et av de største konkurransefortrinnene til Brødrene Dokken. Vi oppnår det gjennom å være løsningsorienterte, både ved prosjektering, generell planlegging/gjennomføring og når utfordringer oppstår. Ved kontinuerlig fokus gir det bedriften evnen til å finne løsninger som gir både økonomiske og kvalitetsmessige fortrinn for prosjektene. Denne tankegangen er innprentet i arbeidsmoralen og gode løsninger belønnes derfor alltid.

Vi mener videre at godt samarbeid og samhandling mellom alle ledd, er nøkkelen for å løse prosjektene på best mulig måte. Vi ønsker helst å delta i løsningsprosessen i stedet for å peke finger og dytte ansvar over på andre, nettopp dette gjør oss til en behagelig og ettertraktet samarbeidspartner. Brødrene Dokken legger også vekt på å komme raskt i gang med bruk av mye maskiner og mannskap i de prosjekter det lar seg gjøre. Vi har erfart at dette gir et godt grunnlag for at prosjektene skal bli vellykket og at det i tillegg er behagelig for kundene. Dette regnes også som et av de viktigste konkurransefortrinnene til bedriften.

Brødrene Dokken har fokus på ansettelse av dyktige medarbeidere som bidrar til å oppnå bedriftens mål i alle ledd. Det er derfor med stolthet at bedriften gang etter gang gjennomfører prosjekter med økonomiske og kvalitetsmessig gode resultater for våre oppdragsgivere. Brødrene Dokken er med grunnlag i dette en populær og ettertraktet samarbeidspartner innenfor de markeder bedriften opererer i. Det er også derfor våre oppdragsgivere ønsker gjentagende samarbeid med Brødrene Dokken i prosjekt etter prosjekt.

Summen av disse elementene, blant andre, har gitt Brødrene Dokken en stabil og trygg vekst så vel som et godt grunnlag for fremtiden.

Bilde knyttet til De ansatte som hovedressurs

De ansatte som hovedressurs

Bedriften har bred erfaring rundt alle typer grunnarbeider, og det er de ansatte som uten tvil er den største ressursen. Det er stort fokus på at kompetansen som de ansatte innesitter er det viktigste elementet for vellykkede prosjekter. Dette resulterer i at Brødrene Dokken legger vekt på at medarbeidere skal trives og at de skal bli i bedriften så lenge som mulig.

Det forsøkes kontinuerlig å tilknytte seg personer med gode kvalifikasjoner og egenskaper som kan bidra positivt i selskapets hverdag. Vi mener at en stabil arbeidsstokk gir god kontinuitet og vellykkede prosjekter. Vi mener også at dette er mulig å gjennomføre fordi bedriften har hatt en jevn og sunn vekst opp gjennom mange år.

Sponsor og lokal forankring

Brødrene Dokken er, i tillegg til å være en viktig arbeidsgiver, levende opptatt av et aktivt og rikt lokalmiljø. Det er derfor viktig for oss med lokal tilknytning til lag, foreninger og personer.

Blant annet er bedriften stolt og langvarig hovedsponsor for Bagn IL. I tillegg sponses løypelag og diverse andre.

Åpenhetsloven og etiske retningslinjer

Prop.150 Åpenhetsloven trådte i kraft 01.07.2022, og har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Brødrene Dokken skal opptre i tråd med lover og normer lokalt, og retningslinjene skal være basert på åpenhetsloven og OECDs retningslinjer. Dette skal omfatte hele virksomheten, leverandørkjeden og alle forretningspartnerne våre. Virksomheten vår skal vurdere, forebygge og håndtere brudd på menneskerettigheter og arbeidsrettigheter, miljøskader og bestikkelser som følge av egen virksomhet, hos leverandører og andre forretningsforbindelser. Vi skal respektere menneskerettighetene, forebygge risiko for brudd og håndtere faktiske brudd på menneskerettighetene i egen virksomhet og i leveransekjeden gjennom aktsomhetsvurdering.

Vi foretar en aktsomhetsvurdering for å kartlegge, forebygge og begrense faktiske og mulige negative konsekvenser, og skal gjøre rede for hvordan disse konsekvensene håndteres. Innhold og omfang av aktsomhetsvurderingen avhenger av den konkrete situasjon, og er tilpasset størrelsen på prosjektet, der det generelle risikonivået er knyttet til hvert enkelt prosjekt.

crossmenu